Los australopitecinos (Australopithecina) de África

Los australopitecinos (Australopithecina) de África

Hominid Fossil site Date
Australopithecus anamensis Kanapoi (Ethiopia) 4.3 - 3.9 M AP
Australopithecus afarensis Hadar (Ethiopia) 3.9 - 3 M AP
Australopithecus africanus Taung (South Africa) 3.5 - 2.6 M AP
Australopithecus bahrelghazali Koro Toro (Chad) 3.5 M AP
Australopithecus garhi Afar Depression 2.5 M AP
Paranthropus aethiopicus
or Australopithecus aethiopicus
Omo Valley (Ethiopia) 2.6 - 2.3 M AP
Paranthropus boisei Afar Depression (Ethiopia)
(and Olduwai (Tanzania))
2.6 - 1.2 M AP
Paranthropus robustus (crassidens) Kromdraai (South Africa) 1.8 - 1 M AP

Fuente: owje.com

Por Mapas Owje