Australopithecine in Africa

Australopithecine in Africa

Hominid Fossil site Date
Australopithecus anamensis Kanapoi (Ethiopia) 4.3 - 3.9 M BP
Australopithecus afarensis Hadar (Ethiopia) 3.9 - 3 M BP
Australopithecus africanus Taung (South Africa) 3.5 - 2.6 M BP
Australopithecus bahrelghazali Koro Toro (Chad) 3.5 M BP
Australopithecus garhi Afar Depression 2.5 M BP
Paranthropus aethiopicus
or Australopithecus aethiopicus
Omo Valley (Ethiopia) 2.6 - 2.3 M BP
Paranthropus boisei Afar Depression (Ethiopia)
(and Olduwai (Tanzania))
2.6 - 1.2 M BP
Paranthropus robustus (crassidens) Kromdraai (South Africa) 1.8 - 1 M BP

Source: owje.com

Por Mapas Owje